کانجی درس سوم

 پیش نیاز: 
◼️ هیراگانا
◼️ کاتاکانا
درس قبلی: کانجی درس دوم
بازگشت به مسیر خودآموز ژاپنی

با درس سوم کانجی در خدمت شما هستیم. در این درس ما میخوایم روش نوشتن اعداد ژاپنی رو یاد بگیریم. و یاد بگیریم چطوری نوشته و خونده میشن. در این درس ما سنت شکنی کردیم و بجای ۱۰ کانجی در هر درس ، ۱۵ کانجی یاد دادیم. علتش این بود که ۵ تا کانجی اضافه (که قرار بود توی درسای دیگه بخونیم) ، به این اعداد مرتبط هستن به همین علت همرو توی یک درس جمع کردیم تا تمرینای جامع تری داشته باشیم. اگر فکر میکنید بعد از دیدن چارت های پایین، کانجی ها زیاد بودن و همه توی ذهنتون نرفت ، سعی کنید تمرینات پایینش رو انجام بدید تا کامل توی ذهنتون نهادینه شه.

اعداد تک رقمی

معنی اونیومی
(چینی)
کونیومی
(ژاپنی)
کانجی کانجی →به سمت کانجی → از نشانه
یک ichi ひと-つ
دو ni ふた-つ
سه san みっ-つ
چهار

shi、
yon

よっ-つ
پنج go いつ-つ
شش roku むっ-つ
هفت shichi、
nana
なな-つ
هشت hachi やっ-つ
نُه ku、
kyuu 
ここの-つ
ده juu とう

هیاکو

hyaku,
byaku,
pyaku

هزار

sen,
zen

صد هزار man,
ban
まん
ین en
سال ، سن

 

nen

۲

 

۲۱ معنی کونیومی اونیومی
یک ひとつ イチ
 
一つ
(ひと•つ)
یک (چیز)
一人
(ひと•り)
یک نفر/تنها یک شخص
一日
(いち•にち)
یک روز
一日
(つい•たち)
روز اول ماه(تلفظ استثناء)
一月
(いち•がつ)
اولین ماه
一年
(いち•ねん)
یک سال
   

 

۲۲ معنی کونیومی اونیومی
دو フタ
 
二つ
(ふた•つ)
دوم (چیز)
二日
(ふつ•か)
دو روز
二月
(に•がつ)
ماه دوم
二人
(ふた•り)
دو نفر

 

۲۳ معنی کونیومی اونیومی
سه さん みっつ
 
三つ
(みっ•つ)
سوم (چیز)
三日
(みっ•か)
سه روز
三月
(さん•がつ)
ماه سوم
三人
(さん•にん)
سه نفر
三角
(さん•かく)
مثلث یا سه گوش
三年
(さん•ねん)
سه سال
   

 

۲۴ معنی کونیومی اونیومی
چهار よっ、
よん、よ

四つ
(よ•つ)
چهارم (چیز)

 四日
(よっ•か)
چهار روز
 四月
(し•がつ)
ماه چهارم
 四人
(よ•にん)
چهار نفر
四年
(よ•ねん)
چهار سال
     

 

۲۵ معنی کونیومی اونیومی
پنج いつ
五つ
(いつ•つ)
پنجم (چیز)
五日
(いつ•か)
پنج روز
五月
(ごが•つ)
ماه پنجم
五人
(ご•にん)
پنج نفر

 

۲۶ معنی کونیومی اونیومی
شش むっ ロく、
ロッー
六つ
(むっ•つ)
ششم (چیز)
*六日
(むい•か)
روز ششم
六月
(ろく•がつ)
ماه ششم 
六人
(ろく•にん)
شش نفر
六年
(ろく•ねん)
شش سال
六本木
(ろっ•ぽん•ぎ)
روپپونگی (اسم منطقه)
   

 * استثنا

۲۷ معنی کونیومی اونیومی
هفت なな シチ

七つ
(なな•つ)
هفتم (چیز)
*七日
(なの•か)
هفت روز
七月
(しち•がつ)
ماه هفتم
七人
(しち•にん)
هفت نفر

 

۲۸ معنی کونیومی اونیومی
هشت やっ ハチ、
ハッー
 
八つ
(ここの•つ)
هشتم (چیز)
八日
(よう•か)
هشت روز
八月
(はち•がつ)
ماه هشتم
八人
(はち•にん)
هشت نفر
八年
(はち•ねん)
هشت سال
八百
(はっ•ぴゃく)
هشتصد
八百屋
(や•お•や)
مغازه ی سبزیجات فروشی
 

 * استثنا

۲۹ معنی کونیومی اونیومی
نه ここの ク、
キュウ
 
九つ
(ここの•つ)
نهم (چیز)
九日
(ここの•か)
هشت روز
九月
(く•がつ)
ماه نهم
九人
(きゅう•にん)
نه نفر
九年
(きゅう•ねん)
نه سال
九百
(きゅう•ひゃく)
۹۰۰
九州
(きゅう•しゅう)
کیوشو/نام مکان
 

 

۳۰ معنی کونیومی اونیومی
ده とお ジュウ、
ジュッ-/
ジッ-

(とう)
ده
十日
(とう•か)
ده روز
十月
(じゅう•がつ)
ماه نهم
十分な
(じゅう•ぶん•な)
به اندازه کافی

 

۳۱ معنی کونیومی اونیومی
صد   ヒャク、
-ビャク、
-ピャク
二百
(に•ひゃく)
۲۰۰
三百
(さん•びゃく)
۳۰۰
六百
(ろっ•ぴゃく)
۶۰۰
百科事典
(ひゃっ•か•じ•てん)
دایره المعارف

 

۳۲ معنی کونیومی اونیومی
هزار セン、
ゼン
 
千円
(せん•えん)
۱۰۰۰ ین
二千
(さん•せん)
۲۰۰۰
三千
(さん•ぜん)
۳۰۰۰
千葉
(ち•は)
چیبا (نام منطقه)

 

۳۳ معنی کونیومی اونیومی
ده هزار   マン、
バン
 

(まん)
۱۰,۰۰۰
二万円
(に•まん•えん)
۲۰,۰۰۰ ین
万国
(まん•こく)
همه کشورها
万年筆
(まん•ねん•ひつ)
خودنویس

 

۳۴ معنی کونیومی اونیومی
ین (واحد پول ژاپن)   エン

(えん)
ین
百円
(ひゃく•えん)
۱۰۰ ین
五千円
(ご•せん•えん)
۵۰۰۰ ین
円高
(えん•だか)
گران شدن ین

 

۳۵ معنی کونیومی اونیومی
سال とし ネン
二千年
(に•せん•ねん)
سالِ ۲۰۰۰
来年
(らい•ねん)
سال آینده
今年
(こ•とし)
امسال
去年
(きょ•ねん)
سال گذشته

 

جملات هیراگانای زیر را به کانجی بنویسید

سوالجواب

بخش دوم یا II:

۱) ۲۰ ۲) ۳۰۰ ۳) ۶,۰۰۰ ۴) ۸۰,۰۰۰
۵) ۵۲۰ ۶) ۸۵۰ ۷) ۴۷,۰۰۰ ۸) ۱۰ سال
۹) ۱۰۰ سال ۱۰) یک نفر ۱۱) دو نفر ۱۲) سه نفر
۱۴) چهار نفر ۱۴) یک ماه    

 

بخش دوم:

سوالجواب

۱۵) روز اولِ ماه اول
(یکم ماه ژانویه)
۱۶) دوم ماه دوم
(دوم ماه فبریه)
۱۷) سوم ماه سوم
(سوم ماه مارچ)
۱۸) چهارم ماه چهارم
(چهارم ماه آپریل)
۱۹) پنجم ماه پنجم
(پنجم ماه می)
۲۰) ششم ماه ششم
(ششم ماه جوئن)
۲۱) هفتم ماه هفتم
(هفتم ماه جولای)
۲۲) هشتم ماه هشتم
(هشتم ماه آگوست)
۲۳) نهم ماه نهم
(نهم سپتامبر) 
۲۴) دهم ماه دهم
(دهم ماه اکتبر)
۲۵) ماه یازدهم
(نوامبر)
۲۶) ماه دوازدهم
(دسامبر)

  27) تاریخ تولد من ، ۱۷ ام ماه چهارم سال ۱۹۶۵ است.

کانجی های زیر را بخوانید

سوالجواب

۱) ۱۰۰ ۲) ۶,۹۰۰
۳) ۶۰۰ ۴) ۱۷,۰۰۰
۵) چهار ماه ۶) ۸ سال
۷) سن استاد یامادا ۴۹ است. ۸) [قیمت] این ماشین ۴۵۰,۰۰۰ است.
۹) آن کوه ۲۰۰۰ متر ارتفاع دارد. ۱۰) یک سال ۳۶۵ روز است.

سوالجواب

۱) سوم ماه سوم (سوم مارچ) ۲) ۲۴ ام ماه ششم (۲۴ ام ژوئن)
۳) سال ۱۹۸۵ ۴) ۰۳-۶-۳۴۶۹-۸۲۵۱
۵) امروز چهارشنبه نهم ماه نهم (سپتامبر) است ۶) پنجم ماه ماه پنجم، روز کودکان است.
۷) جمعیت این کشور شش هزار ده هزار (۶۰میلیون) نفر است. ۸) روز دوم از ماه هفتم (جولای) جمعه نیست.

 

 لینک های مفید:
درس قبلی: کانجی درس دوم
بازگشت به مسیر خودآموز ژاپنی
خب ممنون از اینکه توی این درس هم همراه ما بودین. لطفا توی نظرات بهم بگین چقدر از تمرینا رو درست حل کردین؟ 
و اگر سوال ، و یا انتقاد و پیشنهادی دارین ممنون میشم با ما در میان بذارین.

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون
guest
10 دیدگاه
جدیدترین ها
قدیمی ترین ها بیشترین امتیاز داده شده ها
دیدگاه های درون خطی
دیدن همه ی دیدگاه ها
nazanin

سلام
ببخشید کانجی مثال های عدد هشت اشتباه نیست؟

ایلیا

شما تمام حروف کانجی رو اموزش میدین؟

سهیلا

سلام خیلی عالی بود ممنونم از اینکه به این خوبی کانجی ها رو آموزش میدید من خیلی خوب یاد گرفتم ازتون ممنونم.

Kamran

سلام
ببخشید میخواستم بدون اگه 短 پشت هر کلمه بزاریم معنی کوچیک میده مثل 短高校 یا 短大 یا قائده خودش داره

مهدی

واااای مرسی که هستین واقعا من برا کوفته برنجی ها سرچ کردم وارد سایتتون شدم ولی شما زبان هم درس میدین نمیدونین که من چقدر دنبال یه کتاب راجب زبان نوشتاری و مکالمه ژاپنی گشتم ولی پیدا نکردم واقعا شوکه شدم مرسی واقعا