درس یازدهم: ساعت ها

خب دوستان عزیزم . در این درس همراه شما هستیم تا باهم یادبگیریم چطوری ساعت رو به ژاپنی بخونیم. یا بپرسیم. بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب.

ساعت [時] [ji]

در ژاپنی برای خوندن خود ساعت، از واژه ی 時 یا ji استفاده می شود. شما این حرف رو به بعد از اعداد ۱ تا ۱۲ اضافه میکنید، و بعدش اون اعداد تبدیل به ساعت میشن! معنای این کلمه به همون معنای “ساعت” هست.

روش خواندن:

بعضی اعداد هستند که چند جور روش خواندن دارند، که در درس اعداد به آنها پرداخته ایم. هنوز به یاد میارید کدوم اعداد بودند؟ این سه عدد زیر بودند.

۴ yon, shi, yo よん、し、よ
۷ nana, shichi なな、しち
۹ kuu, ku きゅう、く

برای اینکه بتونیم بگیم چه جوری باید کدوم یک از اصوات رو برای خوندن انتخاب کنیم، به جدول زیر نگاه کنید

ساعت چهار yo-ji
ساعت هفت shichi-ji しち
ساعت نُه ku-ji

 

خب حالا نکته هایی که لازم بود یاد بگیریم رو یاد گرفتیم. بریم سراغ جدول ساعت ها:

ペルシア [فارسی] 日本語[ژاپنی] 読み[روماجی]
ساعت صفر
0時 (零時) rē-ji
ساعت یک
1時 (一時) ichi-ji
ساعت دو
2時 (二時) ni-ji
ساعت سه
3時 (三時) san-ji
ساعت چهار
4時 (四時) yo-ji
ساعت پنج
5時 (五時) go-ji
ساعت شش
6時 (六時) roku-ji
ساعت هفت
7時 (七時) shichi-ji
ساعت هشت
8時 (八時) hachi-ji
ساعت نُه
9時 (九時) ku-ji
ساعت ده
10時 (十時) jū-ji
ساعت یازده
11時 (十一時) jūichi-ji
ساعت دوازده
12時 (十二時) jūni-ji
ظهر (ساعت ۱۲)
正午 shōgo
چه ساعتی
何時 nan-ji
a.m (صبح)
午前 gozen
p.m (بعد از ظهر)
午後 gogo

 

دقیقه [分] [fun]

حرف 分 با تلفظ (fun یا pun ) رو به اعداد ژاپنی از ۱ تا ۶۰ اضافه کنید ، تا بتوانید اعداد رو به دقیقه بگویید.

علت اینکه گاهی فون، و گاهی پون بکار می رود، متغیر بودن اعداد می باشد.

درحالت کلی، اگر یکان اعداد

  •  شماره های ۲ ، ۵، ۷، ۹، باشد، ما fun رو بکار میبریم.
  • و اگر ۱، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ باشد، ما pun به کار میبریم. 

عدد ۰分 میتواند در هر دو جور خوانده شود. [rē fun] یا [zero fun].

ペルシア [فارسی] 日本語 [ژاپنی] 読み [روماجی]
دقیقه صفر 0分 (〇分) rē-fun / zero-fun
یک دقیقه 1分 (一分) ip-pun
دو دقیقه 2分 (二分) ni-fun
سه دقیقه 3分 (三分) san-pun
چهار دقیقه 4分 (四分) yon-pun
پنج دقیقه 5分 (五分) go-fun
شش دقیقه 6分 (六分) rop-pun
هفت دقیقه 7分 (七分) nana-fun
هشت دقیقه 8分 (八分) hap-pun
نُه دقیقه 9分 (九分) kyū-fun
ده دقیقه 10分 (一〇分) jup-pun
یازده دقیقه 11分 (一一分) jūip-pun
بیست دقیقه ۲۰分 (二〇分) nijup-pun
بیست و سه دقیقه ۲۳分 (二三分) ni jūsan-pun
سی دقیقه ۳۰分 (三〇分) sanjup-pun
سی و پنج دقیقه ۳۵分 (三五分) sanjūgo-fun
چهل دقیقه ۴۰分 (四〇分) yonjup-pun
چهل و هفت دقیقه ۴۷分 (四七分) yonjūnana-fun
پنجاه دقیقه ۵۰分 (五〇分) gojup-pun
پنجاه و نُه دقیقه ۵۹分 (五九分) gojūkyū-fun
نیم (ساعت) han
چند دقیقه؟ 何分 nan-pun

ثانیه [秒] [byō]

بعد از [秒] [byō] عدد اضافه کنید

ペルシア [فارسی] 日本語 [ژاپنی] 読み [روماجی]
صفر ثانیه 0秒 zero-byō / rē-byō
یک ثانیه 1秒 ichi-byō
دو ثانیه 2秒 ni-byō
سه ثانیه 3秒 san-byō
چهار ثانیه 4秒 yon-byō
پنج ثانیه 5秒 go-byō
شش ثانیه 6秒 roku-byō
هفت ثانیه 7秒 nana-byō
هشت ثانیه 8秒 hachi-byō
نُه ثانیه 9秒 kyu-byō
ده ثانیه 10秒 jū-byō
یک دهم ثانیه ۰٫1秒 rē ten ichi-byō
دو صدم ثانیه ۰٫۰2秒 rē ten zeroni-byō
چند ثانیه؟ 何秒 nan-byō

مثال ها:

ساعت ۴:۳۰ صبح  Gozen yo-ji sanjup-pun  Gozen yo-ji han

ساعت ۹:۱۰ عصر   Gogo ku-ji jup-pun

ساعت ۷:۵۳   Shichi-ji gojūsan-pun

ساعت ۱۲ ظهر   Gogo jūni-ji / Shōgo

ساعت ۱۲ شب   Gozen rē-ji

 

مدت زمان [期間] [kikan]

日本語 [ژاپنی] [خواندن] 読み ペルシア [فارسی]
۳時間 san-jikan سه ساعت
何時間 nan-jikan برای چند ساعت ؟
۱۰分間 jup-punkan برای ده دقیقه
何分間 nan-punkan برای چند دقیقه؟
۵秒間 go-byōkan پنج ثانیه
何秒間 nan-byōkan برای چند ثانیه؟

برای پرسیدن طول یا مدت زمان ، [間] [kan] اضافه کنید

فعل های مرتبط

at یا دقیقا سر ساعتِ…
5時に ۵-ji ni سر ساعت پنج
just یا درست…
5時ちょうどに ۵-ji chōdo ni فقط سر ساعت ۵
حدودا…
5時頃に ۵-ji goro ni حدودا (یا طرف های) ساعت پنج
قبل از…
5分前 ۵-fun mae پنج دقیقه قبل
بعد از …
5分後 ۵-fun go بعد از پنج دقیقه
برای…
約5時間 yaku 5-jikan برای ۵ ساعت
چه زمانی؟
今、何時ですか? ima, nan-ji desuka? الان، چه ساعتی است؟
چقدر؟
どのくらいかかりますか? donokurai kakarimasuka? چقدر وقت می گیرد؟