درس یازدهم: ساعت ها

خب دوستان عزیزم . در این درس همراه شما هستیم تا باهم یادبگیریم چطوری ساعت رو به ژاپنی بخونیم. یا بپرسیم. بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب.

ساعت [時] [ji]

در ژاپنی برای خوندن خود ساعت، از واژه ی 時 یا ji استفاده می شود. شما این حرف رو به بعد از اعداد ۱ تا ۱۲ اضافه میکنید، و بعدش اون اعداد تبدیل به ساعت میشن! معنای این کلمه به همون معنای “ساعت” هست.

روش خواندن:

بعضی اعداد هستند که چند جور روش خواندن دارند، که در درس اعداد به آنها پرداخته ایم. هنوز به یاد میارید کدوم اعداد بودند؟ این سه عدد زیر بودند.

۴yon, shi, yoよん、し、よ
۷nana, shichiなな、しち
۹kuu, kuきゅう、く

برای اینکه بتونیم بگیم چه جوری باید کدوم یک از اصوات رو برای خوندن انتخاب کنیم، به جدول زیر نگاه کنید

ساعت چهارyo-ji
ساعت هفتshichi-jiしち
ساعت نُهku-ji

 

خب حالا نکته هایی که لازم بود یاد بگیریم رو یاد گرفتیم. بریم سراغ جدول ساعت ها:

ペルシア [فارسی]日本語[ژاپنی]読み[روماجی]
ساعت صفر
0時 (零時)rē-ji
ساعت یک
1時 (一時)ichi-ji
ساعت دو
2時 (二時)ni-ji
ساعت سه
3時 (三時)san-ji
ساعت چهار
4時 (四時)yo-ji
ساعت پنج
5時 (五時)go-ji
ساعت شش
6時 (六時)roku-ji
ساعت هفت
7時 (七時)shichi-ji
ساعت هشت
8時 (八時)hachi-ji
ساعت نُه
9時 (九時)ku-ji
ساعت ده
10時 (十時)jū-ji
ساعت یازده
11時 (十一時)jūichi-ji
ساعت دوازده
12時 (十二時)jūni-ji
ظهر (ساعت ۱۲)
正午shōgo
چه ساعتی
何時nan-ji
a.m (صبح)
午前gozen
p.m (بعد از ظهر)
午後gogo

 

دقیقه [分] [fun]

حرف 分 با تلفظ (fun یا pun ) رو به اعداد ژاپنی از ۱ تا ۶۰ اضافه کنید ، تا بتوانید اعداد رو به دقیقه بگویید.

علت اینکه گاهی فون، و گاهی پون بکار می رود، متغیر بودن اعداد می باشد.

درحالت کلی، اگر یکان اعداد

  •  شماره های ۲ ، ۵، ۷، ۹، باشد، ما fun رو بکار میبریم.
  • و اگر ۱، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ باشد، ما pun به کار میبریم. 

عدد ۰分 میتواند در هر دو جور خوانده شود. [rē fun] یا [zero fun].

ペルシア [فارسی]日本語 [ژاپنی]読み [روماجی]
دقیقه صفر0分 (〇分)rē-fun / zero-fun
یک دقیقه1分 (一分)ip-pun
دو دقیقه2分 (二分)ni-fun
سه دقیقه3分 (三分)san-pun
چهار دقیقه4分 (四分)yon-pun
پنج دقیقه5分 (五分)go-fun
شش دقیقه6分 (六分)rop-pun
هفت دقیقه7分 (七分)nana-fun
هشت دقیقه8分 (八分)hap-pun
نُه دقیقه9分 (九分)kyū-fun
ده دقیقه10分 (一〇分)jup-pun
یازده دقیقه11分 (一一分)jūip-pun
بیست دقیقه۲۰分 (二〇分)nijup-pun
بیست و سه دقیقه۲۳分 (二三分)ni jūsan-pun
سی دقیقه۳۰分 (三〇分)sanjup-pun
سی و پنج دقیقه۳۵分 (三五分)sanjūgo-fun
چهل دقیقه۴۰分 (四〇分)yonjup-pun
چهل و هفت دقیقه۴۷分 (四七分)yonjūnana-fun
پنجاه دقیقه۵۰分 (五〇分)gojup-pun
پنجاه و نُه دقیقه۵۹分 (五九分)gojūkyū-fun
نیم (ساعت)han
چند دقیقه؟何分nan-pun

ثانیه [秒] [byō]

بعد از [秒] [byō] عدد اضافه کنید

ペルシア [فارسی]日本語 [ژاپنی]読み [روماجی]
صفر ثانیه0秒zero-byō / rē-byō
یک ثانیه1秒ichi-byō
دو ثانیه2秒ni-byō
سه ثانیه3秒san-byō
چهار ثانیه4秒yon-byō
پنج ثانیه5秒go-byō
شش ثانیه6秒roku-byō
هفت ثانیه7秒nana-byō
هشت ثانیه8秒hachi-byō
نُه ثانیه9秒kyu-byō
ده ثانیه10秒jū-byō
یک دهم ثانیه۰٫1秒rē ten ichi-byō
دو صدم ثانیه۰٫۰2秒rē ten zeroni-byō
چند ثانیه؟何秒nan-byō

مثال ها:

ساعت ۴:۳۰ صبح  Gozen yo-ji sanjup-pun  Gozen yo-ji han

ساعت ۹:۱۰ عصر   Gogo ku-ji jup-pun

ساعت ۷:۵۳   Shichi-ji gojūsan-pun

ساعت ۱۲ ظهر   Gogo jūni-ji / Shōgo

ساعت ۱۲ شب   Gozen rē-ji

 

مدت زمان [期間] [kikan]

日本語 [ژاپنی][خواندن] 読みペルシア [فارسی]
۳時間san-jikanسه ساعت
何時間nan-jikanبرای چند ساعت ؟
۱۰分間jup-punkanبرای ده دقیقه
何分間nan-punkanبرای چند دقیقه؟
۵秒間go-byōkanپنج ثانیه
何秒間nan-byōkanبرای چند ثانیه؟

برای پرسیدن طول یا مدت زمان ، [間] [kan] اضافه کنید

فعل های مرتبط

at یا دقیقا سر ساعتِ…
5時に۵-ji niسر ساعت پنج
just یا درست…
5時ちょうどに۵-ji chōdo niفقط سر ساعت ۵
حدودا…
5時頃に۵-ji goro niحدودا (یا طرف های) ساعت پنج
قبل از…
5分前۵-fun maeپنج دقیقه قبل
بعد از …
5分後۵-fun goبعد از پنج دقیقه
برای…
約5時間yaku 5-jikanبرای ۵ ساعت
چه زمانی؟
今、何時ですか?ima, nan-ji desuka?الان، چه ساعتی است؟
چقدر؟
どのくらいかかりますか?donokurai kakarimasuka?چقدر وقت می گیرد؟
Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون
guest
0 دیدگاه
دیدگاه های درون خطی
دیدن همه ی دیدگاه ها