درس هفدهمしゃ じゃ

صدا گذاری

しょ

しゅ

しゃ

shoshusha
کیـُکیوکیا

 

صدا گذاری

じょ

じゅ

じゃ

jojuja
کیـُکیوکیا

 

نمونه کلمه برای خواندن

じしょ

じてんしゃ

はつでんしょ

دیکشنری

دوچرخه

نیروگاه برق

 

نمونه کلمه برای خواندن

こうじょう

じゅどう

じんじゃ

کارخانه

جودو

معبد شینتویی