درس سیزدهم ざ じ ず ぜ ぞ

خب خب اینم از دسته فرعی “ز” ها با یک حرف  استثنا که به جای “زی” ، “جی” خوانده می شود.

صدا گذاری

zozezujiza
زُزِزوجیزا
نمونه کلمه برای خواندن

かぞく

ごぜん

みず

ちず

かんじ

かんざし

%e3%81%8b%e3%81%9e%e3%81%8f%e3%81%94%e3%81%9c%e3%82%93%e3%81%bf%e3%81%9a%e3%81%a1%e3%81%9a%e3%81%8b%e3%82%93%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93%e3%81%96%e3%81%97

خانواده

 صبح(AM)

آب

نقشه

 کانجی

گیره سر