نقش ها در هیراگانا (قسمت اول)

حروف صدادار بلند

 صدای ā کشیده در حروف ژاپنی با اضافه کردن あ به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ okāsan (مادر) おかあさん、

⟐ māmā (so-so) まあまあ


 صدای ایی (ii) کشیده با اضافه کردن い به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ oniisan (برادر بزرگتر) おにいさん

⟐ ojiisan (پدربزرگ) おじいさん


 صدای ū کشیده با اضافه کردن う به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ yūugata (اوایل شب) ゆうがた

⟐ chūgoku (چینی) ちうごく

⟐ kūki (هوا) くうき

⟐ taifū (طوفان)  たいふう


 صدای e اِ کشیده با اضافه کردن え به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ onesan (خواهر بزرگتر)  おねえさん

در کلماتی که مبدا چینی دارند صدای ei به صورت えい نوشته می شود.

⟐ Eigo (انگلیسی) えいご

⟐ yumei (مشهور)  ゆうめい

⟐ sensei (معلم)  せんせい

⟐ gakusei (دانش آموز)  がくせい


 صدای ō کشیده با اضافه کردن う به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

sayōnara (خدانگهدار)  さようなら

Dōmo arigatō gozaimasu (خیلی سپاگذارم)  どうも ありがとう ございます

در برخی از واژه های سنتی به صورت お نوشته می شوند.

ōkii (بزرگ)  おおきい

tō (ده)  とお

tōri (خیابان)  とおり

تمرین: واژه های زیر را به هیراگانا بنویسید.

✎ ۷٫ hāfu (خویشاوندی)✎ ۱٫ oishii (خوشمزه)
✎ ۸٫ hōfu (جاه طلبی)✎ ۲٫ hikōki (هواپیما)
✎ ۹٫ ginkō (بانک)✎ ۳٫ kiyō (ماهر)
✎ ۱۰٫ kōgi (سخنرانی)✎ ۴٫ Riyō (کاربرد)
✎ ۱۱٫ shingō (چراغ راهنمایی)✎ ۵٫  riyū (دلیل؛ سبب)
✎ ۱۲٫ biyōin✎ ۶٫ fūfu (زوج؛ زن و شوهر)

پاسخ
۷٫ はあふ (خویشاوندی)۱٫ おいしい (خوشمزه)
۸٫ ほおふ (جاه طلبی)۲٫ ひこおき (هواپیما)
۹٫ ごんこお (بانک)۳٫ きよお (ماهر)
۱۰٫ こおぎ (سخنرانی)۴٫ りよお (کاربرد)
✔ ۱۱٫ しんごお (چراغ راهنمایی)۵٫ りゆう (دلیل؛ سبب)
 ۱۲٫ びよおいん (آرایشگاه)۶٫ ふうふ (زوج؛ زن و شوهر)

همچنین قسمت دوم نقش ها در هیراگانا را در این جا ببینید