درس چهارم た ち つ て と

چهارمین ستون از کاتاکاتا اختصاص دارد به ترکیب های “ت” دار

در این ترکیب ها دو استثنا وجود دارد. دومین و سومین دسته از این حروف استثنا می باشند.

برای حرف “تی” و “تو” در زبان ژاپنی نوشتاری وجود ندارد و تلفظ نمی شوند به جای آن از “چی” و “تسو” استفاده می شود. برای یادگیری تلفظشان روی پخش صدا در جدول پایین کلیک کنید.

صدا گذاری
totetsuchita

تـُـتـِـتسوچیتا
نحوه نوشتن
totetsuchita
اشتباهات متداول هنگام نوشتن
sshot-11
نمونه کلمه برای خواندن

くつ

した

そと

つくえ

ちかてつ

たかい

くつしたそとてつくえちかてつたかい

کفش

پایین/زیر

خارج

دست

میز

مترو

گران