درس چهارم – حروف ربط

در ژاپنی تعدادی حروف ربط به عنوان پیشوند و پسوند وجود دارند که به کلمات و یا عبارات اضافه می شوند تا رابطه ای بین کلمات قبل و بعد بوجود بیاورند.

Wa
این کلمه نشان می دهد که اسم قبلی فاعل و یا نهاد جمله است:

من یک استرالیایی هستم.

.watakushi wa ōsutorariajin desu

من wa استرالیایی هستم.

No
این کلمه مابین دو اسم قرار می گیرد و نشان می دهد که کلمه دوم به کلمه اول تعلق دارد:

این بار و بنه سفر من است.

.kore wa watakushi nonimotsu desu

این wa من no بار و بنه سفر است.

O

کلمه ای که قبل از o می آید، مفعول جمله است:

من ژاپنی صحبت می کنم.

.watakushi wa nihongo o hanashimasu

من wa ژاپنی o صحبت می کنم.

توجه کنید که این O با پیشوند مودبانه ساز فرق می کند. پیشوند مودبانه ساز معادل با گفتن “مایه افتخار” است. هیچگاه این پیشوند را زمانی که درباره خودتان حرف می زنید به کار نبرید.

حالت چطور است؟

?o-genki desu ka

O سلامتی است ka

Ni

این کلمه مکان را نشان می دهد:

من در ژاپن زندگی می کنم.

.nihon ni sunde imasu

ژاپن ni زندگی می کنم.

de

این کلمه فعالیت در یک مکان را نشان می دهد:

من دارم به ژاپن سفر میکنم.

.nihon de ryokō shite imasu

ژاپن de مسافرت کردن هستم.

e

این کلمه نشان دهنده جابجایی به طرف یک مکان است:

من میخواهم به ژاپن بروم.

.nihon e ikimasu

ژاپن e رفتن.

Kara

این کلمه رفتن از یک مکان را نشان می دهد:

من می خواهم ار ژاپن به چین بروم.

.nihon kara chukoku eikimasu

ژاپن kara چین e بروم.

ano, eto

شما بدون شک این کلمات را در ژاپن خواهید شنید. این ها در واقع کلمه به حساب نمی آیند و بیشتر برای جلب توجه استفاده می شوند، در فارسی هم معادل خاصی ندارند ولی به جای آها می توان از “اِ” و یا “اوه” استفاده کرد.

اوه، نمی دونم.

.ano, wakarimasen

اِ، ببخشید.

eta, sumimasen