درس هجدهم ちょ / にゃ

صدا گذاری

ちょ

ちゅ

ちゃ

chochucha
چـُچوچا

 

صدا گذاری

にょ

にゅ

にゃ

nyonyunya
نیـُنیونیا

 

نمونه کلمه برای خواندن

ちょっかく

ちゅちん

こうちゃ

زاویه قائمه

فانوس

چای قرمز

 

نمونه کلمه برای خواندن

ゆにゅう

ぎゅうにゅう

واردات

شیر

 

 

error: مطلب حفاظت شده!