درس نوزدهم ひゃ びゃ ぴゃ

صدا گذاری

ひょ

ひゅ

ひゃ

hyohyuhya
هیـُهیوهیا

 

صدا گذاری

びょ

びゅ

びゃ

byobyubya
بیـُبیوبیا

 

 

صدا گذاری

ぴょ

ぴゅ

ぴゃ

pyopyupya
پیـُپیوپیا

 

 

نمونه کلمه برای خواندن

ひょうざん

ひゃくえん

ひゅ

کوه یخی

صد ین

 

 

نمونه کلمه برای خواندن

びょういん

さんびゃく

びゅ

بیمارستان

سیصد

 

 

نمونه کلمه برای خواندن

はっぴゃく

ぴょ

ぴゅ

هشتصد