درس ششم は ひ ふ へ ほ

ستون ششم از جدول هیراگانا ترکیب هایی است که با “ه” ساخته می شوند. دقت کنید در این ستون نیز یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به حرف سوم است، حرف سوم به جای “هو” ، باید فو” خوانده شود. البته نه به طور کامل یعنی به جای این که لبتان را با دندان تماس داده و حرف فو را بگویید، فقط کمی لب ها را غنچه کنید و فو را تلفظ کنید. یعنی چیزی بینابین هو و فو ؛ به نحوه ی تلفظ در جدول صداگذاری دقت کنید

صدا گذاری

ho

he

fu

hi

ha

هـُـ

هـِـ

فو

هی

ها

نحوه نوشتن
hohefuhiha
اشتباهات متداول هنگام نوشتن
Wrongs
نمونه کلمه برای خواندن

ほし

へた

さいふ

ひと

はこ

ほしへたさいふひとはこ

ستاره

ضعیف بودن در چیزی

کیف پول

شخص

جعبه