درس شانزدهم きゃ ぎゃ

صدا گذاری

きょ

きゅ

きゃ

kyokyukya
کیـُکیوکیا

 

صدا گذاری

ぎょ

ぎゅ

ぎゃ

gyogyugya
گیـُگیوگیا

 

نمونه کلمه برای خواندن

けんびきょう

やきゅう

 きんぎょ

میکروسکوپ

بیسبال

ماهی قرمز

 

نمونه کلمه برای خواندن

ちきゅう

きゃく

 کره زمین

مهمان