درس دوم – جملات سوالی

جملات سوالی
Ka در آخر جمله نشان دهنده سوال بله یا خیر است. کافی است بسادگی ka را بعد از فعل بیاوریم. بنابراین:
این یک هتل ارزان است.

kore wa yasui lwteru desu

آیا این یک هتل ارزان است؟

?kore wa yasui hoteru desu ka

برای موارد خاص عبارات سوالی زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

ردیفکلمه سوالیجمله سوالی
۱چه کسیشما کی هستید؟
۱Donate (مودبانه)?donata desu ka
۱dare (غیر رسمی)
۲کدامکدام یکی است؟
۲Dochira (مودبانه)?dochira desu ka
۲Dore (غیر رسمی)
۳چه، چه چیزیچکار می کنی؟
۳Nani?nani o shite imasu ka
۳Nan*
۴کجاآن کجاست؟
۴Doko?doko desu ka
۵کی،چه وقتکی می روی؟
۵Itsu?itsu ikimasu ka
۶چگونه، چطوراین چطور است؟ (این چه شکلیه؟)
۶?dō desu ka
۷چند تا
۷Ikutsu
۸چه مقداراین چه مقدار است؟
۸Ikaru?ikaru desu ka
۹چرا
۹Naze

* nan قبل از b, p, t, n, r, z و nani در باقی موارد.