درس بیستم  みゃ  りゃ

صدا گذاری

みょ

みゅ

みゃ

myomyumya
میـُمیومیا

 

صدا گذاری

りょ

りゅ

りゃ

roryurya
رُریوریا

 

نمونه کلمه برای خواندن

みゃく

みょうじ

みゅ

نبض

فامیلی ژاپنی

 

نمونه کلمه برای خواندن

りょこう

りゅう

りゃ

سفر

اژدها