ناحیه ها یا جزیره ها

هوکایدو

هوکایدو

هوکایدو
توهوکو

توهوکو

توهوکو
کانتو

کانتو

کانتو
چوبو

چوبو

چوبو
کانسای

کانسای

کانسای
چوگوکو

چوگوکو

چوگوکو
شیکوکو

شیکوکو

شیکوکو
کیوشو

کیوشو

کیوشو
اوکیناوا

اوکیناوا

اوکیناوا