اعداد در کانجی

در این درس شما با حروف کانجی اعداد ژاپنی آشنا می شوید.توجه: در این درس دو نوع اونیومی کانجی به شما ارائه می شود. اولی اونیومی شما کانجی را در ادبیات چینی می خوانید و در کونیومی شما آن کانجی را در زبان ژاپنی مطالعه می کنید.

برای مثال:  (音読(おんよ)み; روش خواندن به چینی) ||| (訓読(くんよ)み: روش خواندن به ژاپنی).

一-order.gif
معنی: یک
اونیومی: イチ・イツ
کونیومی : ひと(つ)
استثنا در خواندن: つい
دیگر روش های خواندن این کانجی: かず, い, いっ, いる, かつ, かづ, てん, はじめ, ひ, ひとつ, まこと
二-order.gif
معنی: دو
اونیومی:
کونیومی : ふた(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: おと, つぐ, にい, は, ふ, ふたつ, ふだ, わ
三-order.gif
معنی: سه
اونیومی: サン
کونیومی : みっ(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: か, さ, さい, さえ, さぶ, ざ, ざえ, ざぶ, そう, ぞ, ただ, みつ, みん, も, や
四-order.gif
معنی: چهار
اونیومی:
کونیومی : よっ(つ)・よ(つ)・よん・よ
دیگر روش های خواندن این کانجی: あ, つ, よつ
五-order.gif
معنی: پنج
اونیومی:
کونیومی : いつ(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: い, さ, さつ, ち, ふ, み, め
六-order.gif
معنی: شش
اونیومی: ロク
کونیومی : むっ(つ), む(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: く, むつ, ろっ, ろつ
七-order.gif
معنی: هفت
اونیومی: シチ
کونیومی : なな(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: し, しっ, な, ひち
八-order.gif
معنی: هشت
音読み: ハチ
کونیومی : やっ(つ), よう, や
دیگر روش های خواندن این کانجی: な, は, はっ, はつ, やち, やつ
九-order.gif
معنی: نُه
اونیومی: キュウ, ク
کونیومی : ここの(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: いちじく, いちのく, この, ひさし
十-order.gif
معنی: ده
اونیومی: ジュウ, ジッ
کونیومی : とお, と
دیگر روش های خواندن این کانجی: い, か, ぎ, さ, し, そ, そう, ち, とう, ね, ま, る, わ
百-order.gif
معنی: صد
اونیومی: ヒャク, ビャク, ピャク
کونیومی : もも
دیگر روش های خواندن این کانجی: お, ど, どう, なり, ひゃっ, ひゅく, も, もんど, ゆ
千-order.gif
معنی: هزار
اونیومی: セン、ゼン
کونیومی :
دیگر روش های خواندن این کانجی: かず, ゆき
万-order.gif
معنی: ده هزار
اونیومی: マン、バン
کونیومی : よろず